LICYTACJA Km 2396/17

O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09 marca 2020 roku, godzina 14:00 w Sądzie Rejonowym w Mielcu, ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec, sala numer 18 odbędzie się

06 października 2019

LICYTACJA Km 2396/17

                                                                         P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

prawa własności lokalu mieszkalnego o pow. 55,04m2 położonego w Mielcu przy ul. Biernackiego 15/11, dla którego Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00086078/8, z którym związane jest prawo własności 55/1122 części działki 1498 objętej księgą wieczystą nr TB1M/00017148/6 oraz udział 55/1122 części w częściach wspólnych budynku i urządzeń, z którego lokal został wydzielony, stanowiącego własność dłużnika:

Surowiec Jacek

Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi 199.740,00złotych.        

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, to jest 149.805,00złotych.

    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest kwotę 19.974,00złotych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  na rachunek bankowy Komornika  Mielcu nr: 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (należy okazać potwierdzenie przelewu).

    Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr  17 77 07 101 i na stronie: https://komornikmielec.com.pl

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

            Zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959), od sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa w drodze licytacji publicznej należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

Data Dodania:

Przejdź do wszystkich ogłoszeń

Przejdź do ruchomości

Przejdź do nieruchomości

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Realizacja desigmo.com.pl