LICYTACJA Km 800/18

O B W I E S Z C Z E N I E

    Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  09 marca 2020  roku, godzina  12:00 w Sądzie Rejonowym w Mielcu, ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec, sala numer 113 odbędzie się:

06 października 2019

LICYTACJA Km 800/18

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Górki, gm. Borowa, oznaczonej działką ewidencyjną nr 908/4 o powierzchni 0,30ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 105,18m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 200,00m2oraz niezabudowaną działką ewidencyjną nr 1065 o powierzchni 0,43 ha,  dla których Sąd Rejonowy w Mielcu  prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00038258/3,  stanowiącej własność dłużnika:

Polak Bogdan

    Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi 157.507,00złotych, w tym:

- Cena oszacowania zabudowanej działki nr 908/4 wynosi 149.768,00złotych,- Cena oszacowania niezabudowanej działki nr 1065 wynosi 7.739,00złotych,

    Cena wywoławcza za obie działki w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, to jest 118.130,25złotych w tym;- Cena wywoławcza za działkę nr 908/4 w powyższej licytacji wynosi  112.326,00złotych.- Cena wywoławcza za działkę nr 1065 w powyższej licytacji wynosi 5.804,25złotych.

    Przystępujący do licytacji obu działek zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest kwotę 15.750,70złotych- rękojmia za działkę nr 908/4 wynosi 14.976,80złotych tj. wysokości 10% ceny oszacowania- rękojmia za działkę nr 1065 wynosi 773,90złotych tj. wysokości 10% ceny oszacowania

najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rekojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika  Mielcu nr: 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (należy okazać potwierdzenie przelewu).

    Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, po uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś akta postępowania egzekucyjnego przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr  17 77 07 101 i na stronie: www.komornik-mielec.pl.

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwoo zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Data Dodania:

Przejdź do wszystkich ogłoszeń

Przejdź do ruchomości

Przejdź do nieruchomości

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Realizacja desigmo.com.pl