OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban mający kancelarię w Mielcu przy ul. Sienkiewicza 42 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15.12.2020  roku o godz.10:00 odbędzie się pod adresem 39-300 Mielec, Racławicka 11 pierwsza licytacja ruchomości

23 listopada 2020

LICYTACJA

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

1. Rower prod. JIVR - prototyp; kolor szary; nr ramy 090118; SZT. 1,00; suma oszacowania:  5 000,00 zł; cena wywołania: 3.750,00  zł

2. Rower prod. JIVR- prototyp; kolor szary; nr ramy 0039118, szt. 1,00; suma oszacowania: 5 000,00 zł; cena wywołania: 3.750,00  zł

3. Rower prod. JIVR- prototyp; kolor szary; brak numeru ramy, szt. 1,00, suma oszacowania: 3.000,00 zł; cena wywołania: 2.250,00  zł

4. Rower prod. JIVR - prototyp; kolor szary; nr ramy 0134118; kompletny, szt. 1,00; suma oszacowania: 3 000,00 zł; cena wywołania:  2.250,00  zł

5. Rower prod. JIVR - prototyp; kolor zielony; nr ramy 12/118, szt. 1,00; suma oszacowania: 2 000,00 zł,; cena wywołania :1.500,00 zł

6. Rower prod. JIVR - prototyp; kolor zielony; nr ramy 0066/118; uszkodzony; szt.1,00; suma oszacowania: 2 000,00 zł; cena wywołania:  1.500,00  zł

7. Rower prod. JIVR- prototyp; koor szary; uszkodzony napęd, brak pedałów, szt. 1,00; suma oszacowania: 1 800,00 zł; cena wywołania: 1.350,00  zł

8. Rower prod. JIVR - prototyp; kolor granatowy; nr ramy 0125118;uszkodzony - sama skorupa, szt. 1,00; suma oszacowania: 1 000,00 zł; cena wywołania:  750,00  zł

9. Rower prod. JIVR - prototyp; kolor szary; nr ramy 0020; brak tylnego koła, brak wału, szt. 1,00; suma oszacowania: 1 000,00 zł; cena wywołania 750,00  zł

10. Rower prod. JIVR - prototyp; kolor granatowy; nr ramy 0/24/18, szt. 1,00; suma oszacowania: 5 000,00 zł; cena wywołania:  3.750,00  zł

11. Rower prod. JIVR - prototyp; kolor żółty; nr ramy 011 118, szt. 1,00; suma oszacowania: 4 000,00 zł; cena wywołania:  3.000,00  zł

12. Rower prod. JIVR - prototyp; kolor czerwony; brak numeru ramy; brak sterownika; brak baterii, szt 1,00; suma oszacowania: 3 500,00 zł; cena wywołania: 2.625,00  zł

13. Rower prod. JIVR - prototyp; kolor szary; brak numeru ramy; brak siodełka, szt. 1,00; suma oszacowania: 1 500,00 zł; cena wywołania: 1.125,00  zł

14. Rower prod. JIVR - prototyp; kolor szary; nr ramy 0003118, szt. 1,00; suma oszacowania: 2 000,00 zł; cena wywołania:  1.500,00  zł

Suma oszacowania i cena wywołania zawiera podatek VAT 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest zgodnie z art. 8671 kpc złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania ruchomości wyszczególnionej w pkt 1, 2 i 10 niniejszego obwieszczenia,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o nr 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750 bądź w kancelarii komornika w godzinach urzędowania Kancelarii.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji pod adresem 39-300 Mielec, ul. Racławicka 11 od godz. 9:45 do godz. 10:00.

 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza sie do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

 

Za zakupione ruchomości organ egzekucyjny nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

POUCZENIE

Na czynność komornika przysługuje stronom skarga w trybie art. 767 Kpc, którą rozpoznaje sąd rejonowy.  Skargę wnosi się do  komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności  lub zaniechał dokonania w terminie tygodniowym od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, a w braku zawiadomienia - od daty powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonaniu czynności (art. 767 § 4, § 5 Kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.  Skarga podlega opłacie sądowej. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc).Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk).

 

 

 

 

 

 

 

Data Dodania:

Przejdź do wszystkich ogłoszeń

Przejdź do ruchomości

Przejdź do nieruchomości

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Realizacja desigmo.com.pl