PIERWSZA LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI  W  DRODZE  LICYTACJI  ELEKTRONICZNEJ
Km 613/21 i inne

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban zawiadamia na podstawie art. 986 [4]  k.p.c. że w dniu 07 września 2022 roku, o godz. 9;00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się licytacja elektroniczna prawa własności nieruchomości zabudowanej  budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 106 m2 oraz parterowym budynkiem gospodarczym niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 78 m2,  o nr działki 221 o pow.0,200 ha, położonej w miejscowości Chorzelów Gmina Mielec, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi ksiegę wieczystą nr TB1M/00006983/1 . Licytacja zakończy się w dniu 14 września 2022 roku o godz. 14:00.

21 lipca 2022

LICYTACJA

Przedmiotem licytacji jest prawo własności nieruchomości zabudowanej  budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 106 m2 oraz parterowym budynkiem gospodarczym niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 78 m2,  o nr działki 221 o pow.0,200 ha, położonej w miejscowości Chorzelów Gmina Mielec, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi ksiegę wieczystą nr TB1M/00006983/1 . Działka ma kształt regularny, zabudowana jest budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 106 m2 oraz parterowym budynkiem gospodarczym- niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 78 m2. Dostęp do drogi publicznej z nieruchomości zabudowanej położonej w Chorzelowie oznaczonej jako działka nr 221 jest bardzo dobry - zjazd z drogi publicznej - gminnej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość ta jest uzbrojona w sieci: wodociągową, energetyczną, gazową, kanalizacyjną oraz telekomunikacyjną. Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny, murowany z cegły, ocieplony w 2009r., częściowo podpiwniczony, oznaczony numerem adresowym 224. Dach dwuspadowy pokryty blachą. Okna na parterze drewniane a na poddaszu okna pcv. W związku z brakiem dokumentacji budowlanej, biegły w dniu oględzin dokonał pomiaru pomieszczeń budynku mieszkalnego dalmierzem laserowym PRO DL 50. Zgodnie z wykonanym pomiarem, powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 135 m2. Na parterze budynku  znajdują się pomieszczenia: kuchnia będąca pomieszczeniem przechodnim do pokoju i łazienki, dwa pokoje (przy kuchni i pokój dzienny), przedpokój, łazienka z wc, schowek pod schodami, wiatrołap. Na poddaszu budynku znajdują się: holl, przedpokój, trzy pokoje, łazienka z wc, pomieszczenie gospodarcze. W kuchni ściany częściowo wyłożone płytkami, pozostała część pomalowana farbą emulsyjną, posadzka wyłożona panelami. W pokoju przy kuchni ściany pomalowane farbą emulsyjną, na posadzce panele. W łazience ściany w całości wyłożone płytkami, na posadzce płytki. W przedpokoju ściany pomalowane farbą emulsyjną na posadzce płytki. W pokoju dziennym ściany pomalowane farbą emulsyjną, a w części wyłożone kamieniem ozdobnym.  W wiatrołapie ściany pomalowane farbą natryskową, na posadzce płytki.Schody pokryte deskami, poręcze drewniane. We wszystkich pomieszczeniach oprócz łazienki ściany pomalowane farbą emulsyjną,na posadzkach panele podłogowe. W łazience ściany częściowo wyłożone płytkami, reszta ścian pomalowana farbą emulsyjną, na posadzce panele podłogowe.Budynek w dobrym stanie technicznym i funkcjonalnym. Budynek gospodarczy murowany wybudowany w technologii tradycyjnej z cegły, otynkowany, dach pokryty blachą.

 

Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi 483.165,00 złotych.    

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte  wartości oszacowania, to jest 362.373,75 złotych.

Przystępujący do licytacji zgodnie z art 986 [5] § 1 KPC zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości10% ceny oszacowania, to jest kwotę 48.316,50  złotych najpóźniej na dwa dni przed dniem licytacji.  

Rekojmię można wpłacić na rachunek bankowy Komornika  Mielcu nr: 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.  Organ poucza przy tym o treści w/w przepisu, zgodnie z którym za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Komornika. Rękojmię należy więc uiścić odpowiednio wcześniej, tak aby na 2 dni przed rozpoczęciem aukcji znajdowała się ona na rachunku bankowym Komornika.    Licytowaną nieruchomość będzie można oglądać w terminie uzgodnionym z komornikiem przed rozpoczęciem licytacji. Protokół opisu i oszacowania, przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątkuw godzinach od 8:00 do 16:00, jest również udostępniony w obwieszczeniu znajdującym się  na stronie Krajowej Rady Komorniczej.    Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do utworzenia indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym, podania danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego, oraz do wskazania czy licytuje we własnym imieniu, czy jako pełnomocnik innej osób.           Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących tryb licytacji nieruchomości w drodze elektronicznej.  W szczególności, stosownie do dyspozycji art. 986 [4] i następne k.p.c. warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: nr PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak to czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz wskazania czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby. W razie potrzeby Komornik niezwłocznie wezwanie licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego  Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Pouczenie:

Kodeks postępowania cywilnego.Art.  9865.  [Złożenie rękojmi]§  1.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Przepisu art. 964 nie stosuje się.§  2.  Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.§  3.  W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby - do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji.§  4.  Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych, o których mowa w § 2, niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Art.  976.  [Wyłączenia podmiotowe]§  1.  W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.§  2.  Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Art. 971.   Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.Art. 981.   Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.Art. 9867§  4.    W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 9863§ 3 zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.§ 5.    Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.Art. 9868  §  1  Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.§  2.    Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.§  3.    Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia  27 października 2021r.. w sprawie sposobu przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej oraz sposobu uwierzytelniania użytkowników systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną  (Dz.U.2021.2005r.)

§ 3. 1. Licytacja elektroniczna jest dostępna w systemie teleinformatycznym wyłącznie dla komornika oraz użytkowników biorących w niej udział.2. Obwieszczenie o licytacji elektronicznej udostępnia się za pośrednictwem strony internetowej operatora. Zapoznanie się z obwieszczeniem nie wymaga uwierzytelnienia.3. Zapoznanie się z protokołem opisu i oszacowania nieruchomości, udostępnianym w systemie teleinformatycznym wraz z obwieszczeniem o licytacji, wymaga uwierzytelnienia.§ 4. 1. Konto zakłada się w systemie teleinformatycznym po złożeniu wniosku o założenie konta użytkownika. Wniosek ten zawiera: 1) imiona i nazwisko wnioskodawcy, numer PESEL, o ile został mu nadany, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, w którym wydano ten dokument; 2) adres poczty elektronicznej oraz adres do korespondencji; 3) wskazanie hasła umożliwiającego uwierzytelnienie; 4) wskazanie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego, na które mają być wysyłane powiadomienia o zamieszczeniu pisma, o ile wnioskodawca chce otrzymywać takie powiadomienia; 5) oświadczenie wnioskodawcy, że dane, o których mowa w pkt 1 i 2, są prawdziwe oraz że zapoznał się z pouczeniem co do sposobu i skutków doręczeń dokonywanych zgodnie z art. 1311 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnegoˮ.2. Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 3. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika sądowego. 4. Warunki dotyczące hasła, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w szczególności liczba, rodzaj i wielkość znaków, są udostępniane przed złożeniem wniosku o założenie konta użytkownika za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 5. Imiona, nazwisko oraz numer PESEL podlegają weryfikacji w rejestrze PESEL. 6. W razie niezgodności przekazanych danych z danymi zawartymi w rejestrze PESEL zawiadamia się osobę składającą wniosek o odmowie założenia konta. W zawiadomieniu podaje się przyczynę tej odmowy i poucza o możliwości złożenia ponownego wniosku za pośrednictwem wybranego komornika sądowego. 7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 6, komornik zakłada osobie składającej wniosek konto w systemie teleinformatycznym po przeprowadzeniu weryfikacji jej tożsamości. 8. Osobę składającą wniosek zawiadamia się o założeniu konta w systemie teleinformatycznym; w zawiadomieniu podaje się login. 9. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 6 i 8, doręcza się wnioskodawcy na podany we wniosku adres poczty elektronicznej lub numer telefonu komórkowego wnioskodawcy. 10. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie aktualizować dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, o czym należy pouczyć użytkownika w zawiadomieniu o założeniu konta. 11. Użytkownik jest uprawniony do zmiany hasła za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.§ 5. Konto użytkownika jest udostępniane wyłącznie po uwierzytelnieniu, które następuje za pomocą loginu i hasła.§ 6. 1. Użytkownik może brać udział w nieograniczonej liczbie licytacji za pośrednictwem konta. 2. W razie braku uwierzytelnienia użytkownika w okresie roku, jego konto w systemie teleinformatycznym może być usunięte, o czym należy pouczyć użytkownika w zawiadomieniu o założeniu konta.§ 7. 1. Użytkownik zgłasza przystąpienie do przetargu. 2. W momencie zgłoszenia przez użytkownika przystąpienia do przetargu dochodzi do przypisania użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta.§ 8. 1. Wraz ze zgłoszeniem przystąpienia do przetargu użytkownik składa oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wyłączenia od udziału w przetargu wskazane w art. 976 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. 2. Użytkownik, który może nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu władzy publicznej, wraz ze zgłoszeniem przystąpienia do przetargu przedkłada za pośrednictwem systemu teleinformatycznego utrwalone w postaci elektronicznej kopie wymaganych dokumentów.§ 9. 1. Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, zgłaszając przystąpienie do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do oświadczenia załącza się w systemie teleinformatycznym utrwalone w postaci elektronicznej kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do występowania w imieniu osoby trzeciej.§ 10. 1. Dokonanie postąpienia wymaga: 1) uwierzytelnienia się na koncie użytkownika; 2) utworzenia oświadczenia o postąpieniu; 3) zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu. 2. Niezwłocznie po dokonaniu postąpienia w aktach sprawy jest automatycznie umieszczane potwierdzenie dokonania postąpienia. Każdemu postąpieniu przypisuje się inny numer porządkowy. 3. W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją oferuje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.§ 11. 1. Zakończenie przetargu następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji. 2. Z chwilą zakończenia przetargu następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.