PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI  KM 2266/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban zawiadamia na  podstawieart. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 19 listopada 2021  roku, godzina 13:00  w Sądzie Rejonowymw Mielcu, ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec, sala numer 112 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

09 listopada 2021

LICYTACJA

Przedmiotem licytacji jest:

prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Mielcu przy ul. Sikorskiego 2/22 O POW. 29,71 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00042157/6, z którym związany jest udział w wysokości 30/1216  w  nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr TB1M/00017495, stanowiącej własność dłużnika.

 

Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi 118.573,00 złotych.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi  88.929,75  złotych- to jest trzy czwarte wartości oszacowania,

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania,to jest kwotę 11.857,30 zł

 

-  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rękojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  na rachunek bankowy Komornika  Mielcu nr: 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (należy okazać potwierdzenie przelewu).

 

    Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś protokół opisu i oszacowania nieruchomości przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr  17 77 07 101 i na stronie: www.komornikmielec.com.pl

 

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własnością rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych  i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

            Zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959), od sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa w drodze licytacji publicznej należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

 

 

Data Dodania:

Przejdź do wszystkich ogłoszeń

Przejdź do ruchomości

Przejdź do nieruchomości

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Realizacja desigmo.com.pl