PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI KM 37/20

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 maja 2022 roku, godzina 14:30 w Sądzie Rejonowym w Mielcu, ul. Kościuszki 15, 39-300 Mielec, sala numer 119 odbędzie się P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci  prawo własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Mielcu, przy ul. Tańskiego 6/13, dla którego Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00076275/6, z którym związany jest udział wynoszący 416/91575 w nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą nr TB1M/00066447/0, stanowiącej własność dłużnika

22 marca 2022

LICYTACJA

 

 

 

 

 

 

Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi 172.641,00 złotych.  

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, to jest 129.480,75  złotych

 

    Przystępujący do licytacji zgodnie z art 962 § 1 kpc, zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania, to jest kwotę  17.264,10 złotych najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Rekojmię można wpłacić w gotówce w Kancelarii Komornika lub najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację  na rachunek bankowy Komornika  Mielcu nr: 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (należy okazać potwierdzenie przelewu).

 

    Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś protokół opisu i oszacowania, przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr  17 77 07 101 i na stronie: www.komornikmielec.com.pl

 

    Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

    Zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959), od sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa w drodze licytacji publicznej należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%.

 

Data Dodania:

Przejdź do wszystkich ogłoszeń

Przejdź do ruchomości

Przejdź do nieruchomości

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Realizacja desigmo.com.pl