PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTORNICZNEJ KM 68/18

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban zawiadamia na podstawie art.10131 §1 kpc w zw. z art. 10136  k.p.c. oraz art. 867 §1 w zw. z art. 879 1  k.p.c., że w dniu 9  listopada 2021 roku, o godz. 9:00 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się licytacja elektroniczna niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chrząstów, Gmina Mielec, dla której Sąd Rejonowy w Mielcu prowadzi księgę wieczystą nr TB1M/00043179/3, oznaczonej działką ewidencyjną nr 493o pow. 1,13ha.  Licytacja zakończy się w dniu 16 listopada 2021 roku o godz. 14:00.

08 listopada 2021

LICYTACJA

Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi 79.300,00 złotych, w tym:

- wartość udziału 1/4  wynosi 19.825,00zł

- wartość udziału 1/4 wynosi 19.825,00zł

- wartość udziału 1/2  wynosi 39.650,00zł

Udziały będą sprzedawane łącznie.

 

Działka  nr 493 o pow. 1,13ha, stanowiącej grunty orne kl. RIIIb, RIVb i RV o łącznej pow. 1,13 ha. Teren działki jest równy, a kształt jest niforemny- zbliżony do prostokąta. Działka gruntu posiada wystawę południowo-wschodnią i znajduje się w kompleksie terenów użytkowanych rolniczo. Bezpośrednie sąsiedztwo od strony południowo-wschodniej stanowi siedlisko zagrodowe z obiektami: mieszkalnymi i zabudowaniami gospodarczymi. Od strony północno-wschodniej teren działki graniczy z nieruchomością zabudowaną należąćą do Sołectwa Chrząstów- budynek ludowego klubu sportowego "Dromader" Teren zaopatrzony jest w sieć wodną, która przebiega wzdłuż drogi nieutwardzonej po wschodniej stronie działki. Dojazd do nieruchomości możliwy z utwardzonych lokalanych dróg od południowej i od połnocnej strony.

 

 Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, to jest59.475,00 złotych. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do utworzenia indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym, podania danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego, oraz do wskazania czy licytuje we własnym imieniu, czy jako pełnomocnik innej osób. Licytant jest nadto zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania,to jest kwotę 7.930,00 złotych najpóźniej na dzień przed dniem licytacji w gotówce, lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można wpłacić również na rachunek bankowy Komornika: nr: 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.       

Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących tryb uproszczonej egzekucji z nieruchomości. W szczególności, stosownie do dyspozycji art. 871 i następne k.p.c. w związku z art. 10136  k.p.c.  Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucjii wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś protokół opisu i oszacowania nieruchomości przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 16:00. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze Komornika. Informacje pod nr  17 77 07 101 i na stronie: www.komornik-mielec.pl

 

Pouczenie:

Kodeks postępowania cywilnego.art.   867  1  §  1  Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.§  2.    Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.§  3.    Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.art.   867  2§  2.    W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.§  3.    Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.§  4.    Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.Art.   8673  Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.art.   870 § 1.  Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu.§  2.    Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.§  3.    Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę.§  4.    Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.art.   8798W przypadku, o którym mowa w art. 870 § 3, zrzeczenie jest dokonywane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.art.   872 §  1.    Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.§  2.    ...w razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.§  3.    Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.§  4.    Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.art.   873.    O ściągnięciu od nabywcy należności według artykułu poprzedzającego orzeka sąd. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.art. 8794§ 4  W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.art. 8795  § 1  Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.§ 2  Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym  art. 8796  § 1Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.§  3.    Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym.Art. 8797  O przybiciu komornik zawiadamia wierzyciela i dłużnika. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.art. 8799  Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Art. 971.   Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych.Art. 981.   Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.Art. 9867§  4.    W razie umorzenia egzekucji na podstawie art. 981 komornik niezwłocznie anuluje przetarg. Jeżeli w jednym z kilku prowadzonych równocześnie na podstawie art. 9863§ 3 zdanie drugie przetargów zaofiarowano cenę przekraczającą łączną wysokość należności wierzycieli egzekwujących i kosztów egzekucyjnych, komornik może anulować pozostałe przetargi. Z chwilą anulowania przetargu zaofiarowane przez licytantów ceny przestają wiązać.§ 5.    Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.Art. 9868  §  1  Skargę na odmowę dopuszczenia do przetargu można złożyć w terminie 3 dni od dnia odmowy dopuszczenia do przetargu, a na przebieg przetargu - w terminie 3 dni od dnia jego zakończenia.§  2.    Licytanci i osoby, których nie dopuszczono do przetargu, mogą złożyć skargę wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.§  3.    Skargę za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą złożyć także osoby niewymienione w § 2, o ile posiadają w tym systemie konto.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia licytacji elektronicznej ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym (Dz. U. poz. 1431).§  7. 1.Użytkownik zgłasza przystąpienie do przetargu.2.Użytkownik, wraz z przystąpieniem do przetargu, składa oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego podstawy do wyłączenia od udziału w przetargu.§  8. 1.Użytkownik będący pełnomocnikiem, przedstawicielem ustawowym albo osobą uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną, przystępując do przetargu, oświadcza, że występuje w imieniu osoby trzeciej.2.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Do oświadczenia dołącza się pełnomocnictwo lub inny dokument wykazujący umocowanie, jeżeli zostały one sporządzone elektronicznie, albo elektronicznie poświadczony odpis pełnomocnictwa lub dokumentu wykazującego umocowanie. Pełnomocnictwo lub dokument wykazujący umocowanie albo ich uwierzytelnione odpisy mogą być złożone komornikowi sądowemu prowadzącemu licytację.3.Komornik potwierdza w systemie teleinformatycznym uprawnienia pełnomocnika, przedstawiciela ustawowego albo osoby uprawnionej do działania w imieniu osoby prawnej albo innej jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną.§  9. 1.Złożenie rękojmi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego powoduje automatyczne przypisanie użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta. Za chwilę złożenia rękojmi w systemie teleinformatycznym uważa się chwilę nieodwracalnego zainicjowania procedury uiszczenia rękojmi za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego rękojmię.2. Jeżeli użytkownik składa rękojmię bezpośrednio komornikowi, przypisanie użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta następuje po potwierdzeniu przez komornika złożenia rękojmi w systemie teleinformatycznym.3.Jeżeli użytkownik jest zwolniony z obowiązku złożenia rękojmi, przypisanie użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta następuje po potwierdzeniu tego faktu przez komornika w systemie teleinformatycznym.4.W przypadku, o którym mowa w art.867 zn.1 par.1  zdanie drugie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, przypisanie użytkownikowi unikalnego identyfikatora licytanta następuje z chwilą zgłoszenia przystąpienia do przetargu.§  10. 1.Dokonanie postąpienia wymaga:1)uwierzytelnienia się na koncie użytkownika;2)utworzenia oświadczenia o postąpieniu;3)zatwierdzenia oświadczenia o postąpieniu.2.Niezwłocznie po dokonaniu postąpienia w aktach sprawy jest automatycznie umieszczane potwierdzenie dokonania postąpienia.3.W trakcie licytacji w systemie teleinformatycznym ujawnia się licytantom najwyższą aktualną cenę i unikalny identyfikator licytanta, który ją ofiaruje, oraz czas pozostały do zakończenia licytacji. Każdemu postąpieniu przypisuje się inny numer porządkowy. Dane osobowe licytanta przed zakończeniem licytacji są ujawniane wyłącznie komornikowi sądowemu.§  11. 1.Zakończenie licytacji elektronicznej następuje automatycznie w chwili wskazanej w obwieszczeniu o licytacji.2.W chwili zakończenia licytacji następuje automatyczne ustalenie licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę.                         

 

 

 

 

Data Dodania:

Przejdź do wszystkich ogłoszeń

Przejdź do ruchomości

Przejdź do nieruchomości

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Realizacja desigmo.com.pl