PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI GKM 42/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban mający kancelarię w Mielcu przy ul. Sienkiewicza 42 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.10.2021  roku o godz. 11:00 odbędzie się pod adresem 39-300 Mielec, ul. COP-u 2 pierwsza licytacja ruchomości

30 września 2021

LICYTACJA

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

1. Statek powietrzny, model AERO  AT-3 R100, znak rozpoznawczy SP-RIS, nr fabryczny AT3-082, rok prod. 2017, liczba godzin wylatanych: 100FH, silnik: Rotax 912iS2 Sport, nr seryjny: 4.417.413; śmigło: Elprop 3-1-1-P, nr seryjny 3E-220; SZT. 1,00; suma oszacowania: 455.100,00 zł; cena wywołania: 341.325,00 zł

 

2. Samochód ciężarowy Renault Master (ABEH 912), nr rej. RMI44218, VIN: VF1FDA2D641338144; szt. 1,00; suma oszacowania:

16.605,00 zł; cena wywołania: 12.453,75 zł

 

3. Skrzynka narzędziowa FACOM wraz z wyposażeniem narzędziowym (JEST + 3)szt. 1,00: suma oszacowania: 3.591,60 zł; cena wywołania: 2.693,70 zł,

 

4. Skrzynka narzędziowa BETA (GS 24S), szt. 1,00; suma oszacowania: 3.341,91 zł; cena wywołania 2.506,43 zł

 

 

Suma oszacowania i cena wywołania zawiera podatek VAT 23% Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest zgodnie z art. 8671 kpc złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania każdej z ruchomości,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o nr 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750 bądź w kancelarii komornika w godzinach urzędowania Kancelarii.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji pod adresem 39-300 Mielec, ul. COP-u 2 od godz. 10:30 do godz. 11:00. Ruchomości będące przedmiotem przetargu będą również dostępne od 11.10.2021r do 15.10.2021r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kancelarią komornika.

 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

 

Za zakupione ruchomości organ egzekucyjny nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.

Organ egzekucyjny poucza, iż z uwagi na obowiązujący stan epidemii obecni na licytacji obowiązani są do zakrycia ust i nosa.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

POUCZENIE

Na czynność komornika przysługuje stronom skarga w trybie art. 767 Kpc, którą rozpoznaje sąd rejonowy.  Skargę wnosi się do  komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności  lub zaniechał dokonania w terminie tygodniowym od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, a w braku zawiadomienia - od daty powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonaniu czynności (art. 767 § 4, § 5 Kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.  Skarga podlega opłacie sądowej. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc).Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk).

 

 

 

 

Data Dodania:

Przejdź do wszystkich ogłoszeń

Przejdź do ruchomości

Przejdź do nieruchomości

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Realizacja desigmo.com.pl