PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI
 KM 398/17

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban mający kancelarię w Mielcu przy ul. Sienkiewicza 42 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.10.2020  roku o godz.10:00  odbędzie się pod adresem 36-062 Zaczernie 187 pierwsza licytacja ruchomości.

30 września 2020

LICYTACJA

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

1. Broń myśliwska śrutowa Bock - marka BRNO SUPER; kaliber: 12/70; rok prod. 1983; seria: 3571.1, nr 07729; szt. 1,00; suma oszacowania: 2 250,00 zł; cena wywołania: 1.687,50  zł

 

2. Broń kulowo-śrutowa Kniejówka marka: Bettinsoli; kaliber: 12/76/7x65R; rok prod. 2005; seria nr BT204187; szt. 1,00;

suma oszacowania: 4 000,00 zł; cena wywołania: 3.000,00  zł

 

3. Broń myśliwska kulowa SZTUCER marka: BRNO; kaliber: 30-06; rok prod. 1982; seria nr 62714; szt. 1,00; suma oszacowania:  1 500,00 zł; cena wywołania: 1.125,00  zł

Suma oszacowania i cena wywołania zawiera podatek VAT 

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

 

Przystępujący do licytacji w/w ruchomości obowiązany będzie do okazania legitymacji posiadacza broni przed przystąpieniem do licytacji.

 

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji pod adresem 36-062 Zaczernie 187 od godz. 9:30 do godz. 10:00 .

 

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza sie do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego.Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.    Za zakupione ruchomości organ egzekucyjny nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii w związku z COVID-19 przystępujący do licytacji przed wejściem na teren jednostki Wydziału Postępowań Administracyjnych w miejscowości Zaczernie 187 jak i podczas licytacji mają obowiązek zakrycia ust i nosa zgodnie z § 24 Rozporządzenia RM z dnia 07-08-2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

 

POUCZENIE

Na czynność komornika przysługuje stronom skarga w trybie art. 767 Kpc, którą rozpoznaje sąd rejonowy.  Skargę wnosi się do  komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności  lub zaniechał dokonania w terminie tygodniowym od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, a w braku zawiadomienia - od daty powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonaniu czynności (art. 767 § 4, § 5 Kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.  Skarga podlega opłacie sądowej. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc).Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk).

 

 

 

 

 

 

 

Data Dodania:

Przejdź do wszystkich ogłoszeń

Przejdź do ruchomości

Przejdź do nieruchomości

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Realizacja desigmo.com.pl