PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI
w trybie licytacji elektronicznej
Km 293/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban mający kancelarię w Mielcu przy ul. Sienkiewicza 42 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.08.2022 roku o godz. 9:00 na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 867 oraz art. 897 [1] i nast. KPC licytacja elektroniczna następującej ruchomości:

Peugeot 207; 1,4 MDI; nr rej.RMI80793, przebieg: 085372; VIN: VF3WC8HZCAE047115; rok prod. 2010- DIESEL

Licytacja zakończy się w dniu 23.08.2022r o godz. 14:00

 

 

21 lipca 2022

LICYTACJA

Cena oszacowania w/w ruchomości wynosi 15.000,00 złotych.    

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte  wartości oszacowania, to jest 11.250,00 złotych.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest zgodnie z art. 8671 kpc złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania każdej z ruchomości,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o nr 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750 bądź w kancelarii komornika w godzinach urzędowania Kancelarii.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćste złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piatej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złozoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.    Za zakupione ruchomości organ egzekucyjny nie udziela gwarancji ani nie odpowiada za stan techniczny.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

POUCZENIE:

Na czynność komornika przysługuje stronom skarga w trybie art. 767 Kpc, którą rozpoznaje sąd rejonowy.  Skargę wnosi się do  komornika sądowego, który dokonał zaskarżonej czynności  lub zaniechał dokonania w terminie tygodniowym od daty czynności, gdy strona była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, a w braku zawiadomienia - od daty powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonaniu czynności (art. 767 § 4, § 5 Kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.  Skarga podlega opłacie sądowej. Skargę można wnieść w terminie tygodnia od daty zawiadomienia o dokonaniu czynności. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 11 kpc).Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk).

Art. 879 [4] § 4 kpc. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.

Art. 879 [5] kpc § 1 Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.§ 2 Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.

Art. 879 [6]. § 1. Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.

Art. 879 [6]. § 3. Natychmiast po zakończeniu licytacji elektronicznej komornik udziela przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji elektronicznej. Przybicie jest udzielane w systemie teleinformatycznym.

Art. 879 [7]. O przybiciu komornik zawiadamia wierzyciela i dłużnika. Zawiadomienie o przybiciu doręcza się licytantom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Art. 879 [9]. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Art. 872. § 1. Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia.

§ 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej.

§ 3. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę.

§ 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Art. 874. Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości. Gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi.

Art. 879.  Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia.