INFORMACJE

ZAKRES DZIAŁAŃ KOMORNIKA 

N

a mocy obowiązujących przepisów działaność komornika obejmuje:

*wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
*wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
*sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

C

*egzekucja z wierzytelności

*egzekucja z Nieruchomości na terenie powiatu Mieleckiego, w tym egzekucja uproszczona z nieruchomości z praw majątkowych w tym egzekucja z papierów wartościowych, egzekucja z prawa do patenty, egzekucja ze znaku towarowego, egzekucja z innych praw własności intelektualnej,  egzekucja z domeny internetowej egzekucja z odmian roślin,   egzekucja z papierów wartościowych, egzekucja z udziałów w spółkach prawa handlowego, egzekucja z praw niemajątkowych w tym przeprowadzanie eksmisji, wprowadzenie w posiadanie, wydanie majątku ruchomego, spis inwentarza oraz inne

*egzekucja z ruchomości (samochody, sprzęt rtv agd, biżuteria, itp.)
*egzekucja z wynagrodzenia za pracę
*egzekucja z praw majątkowych
*egzekucja ze znaku towarowego
*egzekucja z patentu

*egzekucja z papierów wartościowych
*egzekucja z praw autorskich materialnych
*egzekucja z domeny internetowej

*egzekucja z odmian roślin
*egzekucja z prawa własności przemysłowej
*egzekucja praw niemajątkowych (eksmisja, wprowadzenie w posiadanie, spis inwentarza, itp.)

 

 

 

KOMORNIK SĄDOWY MIELEC

K

          omornik Sądowy to funkcjonariusz publiczny działający przy Sądzie Rejonowym, który sprawuje swoją funkcję na podstawie Ustawy z dnia 22.03.2018r. o Komornikach Sądowych (Dz.U z 2018 r. poz. 771 z późn. Zm)

Poza powyższym komornik jest organem właściwym do: doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty; na wniosek organizatora licytacji - sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty

CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE

         zynności egzekucyjne wykonywane są jedynie na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa. Procedurę postępowania egzekucyjnego normują przepisy  Kodeksu postępowania cywilnego, a także ustaw szczególnych i rozporządzeń wykonawczych. Wierzyciel aby wszcząć egzekucję sądową u Komornika Sądowego musi złożyć pisemnie wniosek egzekucyjny  oraz przedłożyć tytuł wykonawczy lub inne orzeczenie uprawniające do zainicjowania postępowania. Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban prowadzi postępowanie w ramach następujących rodzajów egzekucji:

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

ŁUKASZ DZIUBAN

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Realizacja desigmo.com.pl