Design and implementation: biuro.desigmo@gmail.com

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

ŁUKASZ DZIUBAN

Copyrights 2019 © All rights reserved - Komornik Sądowy Łukasz Dziuban

Informacje zawarte na stronie oraz cała strona mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy Kancelarii jako działalności wykonywanej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mielcu – Łukasza Dziubana

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu 

Kancelaria Komornicza nr I w Mielcu

ŁUKASZ DZIUBAN

RODO OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RODO  |  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban niniejszym informuje, iż
funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tutejszej Kancelarii pełni Pan Mikołaj Ryzop.
Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych w Kancelarii należy zgłaszać do w/w

osoby.


Adres korespondencyjny:
Data Protection Advisory Group Sp. z o.o.
ul. Biedronki 68, 02-959 Warszawa
adres poczty elektronicznej:
m.ryzop@dpag.pl

 

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informuję, iż:

 

Administrator:


Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu Łukasz Dziuban. Zwanym dalej Komornikiem Sądowym. Z Komornikiem Sądowym można się kontaktować poprzez adres email mielec.dziuban@komornik.pl bądź  przez formularz kontaktowy lub pisemnie na adres kancelarii.  


Właściwy inspektor ochrony danych – kontakt


Administrator wyznacza inspektora ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować pod adresem email: mielec.dziuban@komornik.pl , w zakresie  spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


Podstawa prawna i cel przetwarzania danych


1.      Przy wypełnianiu formularza/ zawieraniu umowy  przetwarzane  są dane dot. m.in.: 
  - nazwisko i imiona,
  - miejsce i data urodzenia,
  - adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
  - numer kontaktowy oraz adres e-mail,


2.      Podczas współpracy możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak np.: dane transmisyjne, czyli dane o sposobie korzystania z naszych usług.
 

3.      Powyższe dane są nam niezbędne do:
  a.     zawarcia i wykonania umowy /art. 6 ust. 1 b RODO/, np. w celu:
    - utrzymania poprawności działania usług,
    - zapewnienia jakości sieci,
    - przepustowości połączeń, usuwania awarii.


  Bez tych danych  współpraca okazałaby się niemożliwa


  b.    realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 c RODO) :
    - wystawienia i przechowywania faktur
    - rozpatrywania reklamacji.
    - zapewnienia bezpieczeństwa sieci
    - przechowywania informacji o połączeniach i logowaniach
  c.      Realizacji prawnie uzasadnionych interesów OST /art. 6 ust. 1f RODO/, m.in. w celu:
    - ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń, m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności, zawiadamianie właściwych organów ,
    - odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,
    - wsparcie obsługi,
    - tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (m.in. raportowanie),
    - przygotowanie propozycji ofert i rozwiązań dostępnych w OST,


Dane powyższe przetwarzamy w czasie trwania umowy/współpracy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do zakończenia wykonywanych usług oraz  rozliczeń podatkowych lub też wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują wcześniejszego usunięcia danych.
  d.       Dopuszczalne jest przetwarzanie danych w innych celach, jeśli wyrazili Państwo odrębnej na to zgody /art. 6 ust. 1 a RODO/
  Dzięki dodatkowej zgodzie możliwe będzie utworzyć zestawienia, analizy, statystyki tego, jak korzystają Państwo z funkcjonalności usług. Informacje te będziemy łączyć z informacjami o innych naszych Klientach tak, aby budować anonimowe bazy informacji.

 

Udzieloną zgodę w każdym czasie można swobodnie wycofać
 

Przekazywanie danych osobowych możliwe jest jedynie w szczególnych przewidzianych prawem przypadkach:

  -  na żądanie organu państwowego (np. Prokuraturze, Policji),
  - innym administratorom (np. Poczcie Polskiej )


Prawa, dotyczące przetwarzania danych


Określenie treści prawa oraz wskazanie przesłanek możliwości ich powoływania, wynikają z obowiązujących przepisów prawa i są to:
  a.    prawo do sprostowania danych,
  b.    prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych,
  c.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  d.    prawo dostępu do danych,
  e.    prawo do przenoszenia danych.
  f.    prawo do sprzeciwu:
Sprzeciw wobec przetwarzania danych wnieść można na każdym etapie.
  g.     prawo do wycofania zgody


Możliwe jest w dowolnej chwili wycofanie każdej zgody. Złożenie dyspozycji cofnięcia zgody zainicjuje proces zatrzymania przetwarzania danych we wskazanym przez Państwa celu. Do czasu wycofania zgody obowiązuje prawo przetwarzania danych.


Kontaktowanie się z Kancelarią w sprawie realizacji praw dotyczących danych osobowych następuje przez
- wysyłając oświadczenie przez mail na adres mielec.dziuban@komornik.pl

- wysyłając oświadczenie na adres korespondencyjny: Kancelarkia Komornicza Łukasz Dziuban, 39-300 Mielec, ul. Sienkiewicza 42
Przysługuje Państwu prawo do skargi, którą wnosi się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym wypadku, w którym przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.